Tips & råd

Vilket ansvar har hyresvärden?

Den som har ett hyreskontrakt i första hand, är bostadsrättsinnehavare, äger en ägarlägenhet eller en villaägare har alltid det yttersta ansvaret för bostaden. Det innebär bland annat att hyran och räkningarna för bostaden betalas i tid.

Andrahandshyresgästen är skyldig att vara skötsam, väl vårda bostaden samt betala hyra enligt hyreskontraket. Hyresgästen ansvarar också för att de personer som vistas i bostaden uppträder ordentligt.

Hyresvärden ansvarar för att bostaden är väl städad vid inflyttning och hyresgästen ansvarar för att bostaden är väl städad vid utflyttning.

För mer information se www.hyresnamnden.se

Besittningsskydd?

Vid upplåtelser enligt lagen om uthyrning av egen bostad saknar hyresgästen helt besittningsskydd, lagen gäller från 1 februari 2013. Den gäller när någon upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Det ska handla om en lägenhet som den som hyr ut äger direkt eller indirekt, tex en villa, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Lagen gäller även när en del av bostaden hyrs ut, tex ett möblerat eller omöblerat rum.

Om en bostadsrättsinnehavare upplåter två lägenheter saknar hyresgästen i den första upplåtelsen helt besittningsskydd medan hyresgästen i den andra upplåtelsen får besittningsskydd enligt hyreslagens relger när hyresförhållandet varat längre än två år. Där rekommenderas att bifoga till hyreskontraktet Hyresnämndens blankett ”Överenskommelse om avstående från besittnignsskydd”.

För mer information se www.hyresnamnden.se

Hur beskattas jag som hyresvärd?

Uthyrning av privatbostad är skattepliktig som inkomst av kapital.

Hyr du ut en villa, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyreslägenhet får du göra ett schablonavdrag på 40.000 kr.

Hyr du ut en villa får du dessutom göra ett avdrag på 20% av hyresintäkten.

Hyr du ut en bostadsrätt, ägarlägenhet eller hyreslägenhet får du dessutom göra ett avdrag för den avgift eller hyra du betalar till din förening/hyresvärd.

För mer information se www.skatteverket.se

Kan hyresvärden begära deposition?

Vid uthyrning i andrahand till privatperson är det vanligt med deposition som utbetalas av hyresgästen till hyresvärden. Depositionen som vanligtvis uppgår till två månadshyror kan komma att täcka utgifter eller kostnader för hyresvärden. Mindre vanligt är deposition till hyresvärdar som är juridiska personer.

Vem försäkrar bostaden?

Hyresvärden är skyldig att hålla bostaden försäkrad med en giltig hemförsäkring. Det åligger såväl hyresvärd som hyresgäst att hålla sina egna inventarier försäkrade.

Vilken hyresnivå är rimlig?

För uthyrning av privatbostad gäller nya regler avseende hyressättning från 1 februari 2013.

Parterna är fria att komma överens om hyrans storlek. Om den överenskomna hyran påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden, ska hyresnämnden på ansökan av hyresgästen sätta ned den.

Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Om bostaden nyligen köpts kan köpeskillingen ge en god indikation om marknadsvärdet. Ett riktvärde för avkastningsräntan är att fyra prosent för närvarande är en acceptabel nivå. Beräkningen är inte kopplad till uthyrarens faktiska lånekostnader. Om bostaden är belånad eller inte saknar betydelse för hur hög hyra som får tas ut. Med driftskostnader avses kostnader som uthyraren har som tex avgift till bostadsrättsförening, slitage av möbler, kostnader för el och internet.

Exempel: En ägarlägenhet har ett marknadsvärde på 3.000.000 kr och en avgift på 2.500 kr. Med en avkasningsränta på 4% blir månadshyran

3.000.000 x 4%/12 + 2.500 = 12.500 kr.

För uthyrning av hyreslägenhet får du ta ut den hyra du betalar till din hyresvärd. Hyr du ut din lägenhet möblerad får du göra ett påslag på 10-15% av hyran.

För mer information se www.hyresnamnden.se

Vilka tillstånd krävs vid uthyrning?

Vid uthyrning av hyreslägenhet i andra hand krävs tillstånd av hyresvärden och vid uthyrning av bostadsrätt krävs tillstånd av bostadsrättsföreningen. Lagliga skäl för uthyrning i andra hand kan vara ålder, sjukdom, tillfälligt arbete alternativt studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller särskilda familjeförhållanden. Om hyresvärden eller bostadsrättsföreningen inte tillåter en andrahandsuthyrning kan du söka tillstånd hos hyresnämnden.

För mer information se www.hyresnamnden.se.

Vilka uppsägningsregler gäller?

Ett hyresavtal kan löpa på antingen bestämd tid eller tillsvidare.

Hyresavtal med bestämd tid

Ett tidsbestämt hyresavtal upphör utan uppsägning vid hyrestidens utgång. Om parterna ändå har avtalat uppsägningstid måste hyresvärden säga upp avtalet om han/hon vill att det ska upphöra. Uppsägningstiden blir då tre månader även om parterna har avtalat kortare uppsägningstid. Hyresgästen däremot behöver inte säga upp avtalet för att ha rätt att flytta vid kontraktstidens utgång.

Både hyresvärd och hyresgäst kan säga upp ett tidsbestämt avtal vid tidigare tidpunkt än hyrestidens utgång. Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen och hyresgästen kan säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigaste efter en månad från uppsägning. Rätten att säga upp gäller i alla situationer.

Hyresavtal som löper tillsvidare

Om inte parterna har avtalat att uppsägningstiden ska vara längre, kan hyresvärden säga upp ett tillsvidareavtal till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Detta gäller även när längre uppsägningstid har avtalats eftersom lagen är tvingande till hyresgästens förmån.

Uppsägning av ett hyresavtal skickas skriftligen i ett rekommenderat brev till hyresgästens/hyresvärdens fasta-/mantalsadress. Uppsägningen skall innehålla datum för utflyttning och undertecknas. En uppsägning kan vara muntlig om det är hyresgästen som säger upp hyresavtalet och hyresvärden skriftligen bekräftar uppsägningen.

För mer information se www.hyresnamnden.se